Ochrana osobních údajů

Správa a zpracování osobních údajů

obchodní společnosti Capital Unicorns SE, IČ 082 88 241, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2263, zastoupena členem představenstva Petrem Halvou,

pro registraci na provedení testu onemocnění virem COVID-19.  

Tyto níže popsané zásady ochrany osobních údajů (společně s našimi smluvními podmínkami) stanoví podmínky, za kterých společnost Capital Unicorns SE používá a chrání veškeré osobní údaje a další informace s tím souvisící, které jí poskytnete při používání jejích webových stránek. Společnost Capital Unicorns SE je povinna chránit vaše soukromí, včetně osobních údajů, a tuto povinnost se zavazuje řádně dodržovat. Jakékoli požadavky na sdělení vašich osobních údajů činíme při používání tohoto webu, i při jiných případných příležitostech vždy pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně našich interních předpisů, které je doplňují. Neustále sledujeme aktuální stav legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a průběžně podle toho aktualizujeme i ochranu osobních údajů v naší společnosti. Tyto změny a doplnění pravidel ochrany osobních údajů pak aktualizujeme i na našich webových stránkách, což se projeví i ve změnách a aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů. Proto vás žádáme, abyste tyto naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně sledovali. Všechny změny našich zásad ochrany osobních údajů však hodláme provádět právě k posílení ochrany vašich osobních údajů a ke zvýšení vašeho komfortu při kontaktu s námi.

Pro účely komunikace se svými zákazníky, obchodními partnery, případně návštěvníky našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění našich smluvních povinností, nebo pro účely naší co nejlepší vzájemné komunikace a zlepšování našich služeb, či komunikace se zájemci o naše produkty a služby.

Pro výše uvedené účely získáváme zpravidla vaše adresní (kontaktní) osobní údaje, jako je vaše jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo a podobně. Tyto osobní údaje získáváme vždy jen tehdy, pokud je to náš zákonný nárok, ostatní osobní údaje, jako jsou například vaše zájmy a preference, či informace o vašich návštěvách našich webových stránek, pak shromažďujeme pouze s vaším výslovným souhlasem. A tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Osobní údaje, které jsme získali, shromažďujeme proto, abychom mohli řádně plnit naše smluvní povinnosti, abychom lépe porozuměli vaším preferencím a následně vám mohli poskytovat lepší služby a produkty. Informace z vašich návštěv našich webových stránek využíváme s cílem zlepšovat a rozvíjet naše webové stránky. Za tím účelem vás budeme také čas od času upozorňovat na změny na našich webových stránkách, produktech nebo službách.

Pokud nám k tomu dáte svůj souhlas, budeme vám zasílat i informace o našich propagačních akcích, týkajících se nových produktů, speciálních nabídkách, pro účely průzkumu trhu, a podobně.

V rámci právními předpisy dovolených postupů provádíme analýzu údajů o návštěvách našich webových stránek, abychom znali nákupní trendy, zákaznické preference, návštěvnost našich webových stránek a podobně. Zároveň nám tyto informace slouží k posilování bezpečnosti našich webových stránek i bezpečnosti vašich osobních údajů. Informace o vašich osobních údajích či vašich aktivitách na našich webových stránkách poskytneme jiným osobám jen v případě, že nám to ukládají, či umožňují právní předpisy.

Pokud se zaregistrujete do nějakého našeho věrnostního zákaznického programu, automaticky budete přidáni do tzv. „mailing listu“, čili seznamu adresátů e-mailové pošty, kterým budou zasílány informace spojené s členstvím v takovém věrnostním zákaznickém programu.

Zabezpečení osobních údajů

Ochrana soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro společnost Capital Unicorns SE velmi důležitá. Dodržujeme všechny platné předpisy Evropské unie, české zákony a další předpisy na ochranu osobních údajů a všechny vaše informace považujeme za důvěrné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobních údajů a usilujeme o to, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození osobních údajů zpracovávaných nebo shromážděných naším prostřednictvím, včetně našich webových stránek.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Capital Unicorns SE, IČ 082 88 241, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2263 (dále také jen „společnost Capital Unicorns SE“) informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů ve smyslu článku 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů, popř. zájemců o poskytnutí služby (dále také jen společně „subjekt údajů“). Veškeré postupy se řídí platnými právními předpisy ČR, EU a prováděcími interními předpisy, které mají za cíl zajistit ještě větší bezpečnost v rámci zpracování osobních údajů.

1. Účel zpracování

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – abychom mohli poskytovat danou službu, kterou si u nás objednáte. Zahrnuje to případy, kdy sjednáváme novou smlouvu nebo je plněna již uzavřená smlouva. Typicky jde o identifikaci vaší osoby.

V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším výslovným souhlasem.

2. Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu trvání práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, popřípadě obecně závazných předpisů a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

3. Rozsah (kategorie) zpracovávaných osobních údajů

Zpracování se týká osobních údajů, které správce od subjektu údajů získá v rámci jednání o uzavření smlouvy, při samotném uzavření smlouvy anebo na základě informací a dokumentů poskytnutých subjektem údajů v souvislosti se smlouvou, popř. žádostí o její uzavření, jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, příp. IČ, DIČ), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní účet). Zpracovávají se tedy v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty, v jakém vznikají za trvání toho kterého závazku a/nebo v jakém je správce oprávněn či povinen tyto sám zjišťovat na základě obecně závazných právních předpisů či souhlasu subjektu údajů.

K osobním údajům jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního vztahu (např. druh zboží, počet kusů apod.), včetně údajů nutných ke splnění zákonné předsmluvní a smluvní informační povinnosti.

4. Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků obecně závazných právních předpisů.

Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

Zpracování provádějí zejména pověření zaměstnanci správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů i zpracovatele.

Pokud jde o příjemce osobních údajů - vedle shora uvedených osob mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv správce (např. soud), nebo pokud to bude nezbytné k naplnění povinností ze smlouvy (např. dopravce), nebo pokud to bude nezbytné k naplnění povinností, které vyplývají správci z obecně závazných právních předpisů.

5. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná obecně závaznými právními předpisy.

Především má právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen mu bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci (tzv. výmazu) osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí či nesouhlas s jejich zpracováním může znamenat překážku k uzavření smlouvy.

Zpracováním nezbytným k plnění smlouvy je zpracování pro účely popsané pod bodem 1, tj. bez poskytnutí uvedených osobních údajů pro tyto účely nelze smlouvu se správcem uzavřít. Zpracování osobních údajů pro účely popsané pod bodem 1 je za podmínek obecně závazných právních předpisů možné i bez souhlasu subjektu údajů.

V Praze dne 31. 8. 2021

Capital Unicorns SE